Saturday, November 06, 2004

บันทึกการสอน ชั้น ป.5 สัปดาห์ที่ 22

บันทึกการสอนนี้ ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น ป.5
ชั้น ป.5/1 - ป.5/5 รวม 5 ห้อง ๆ ละ 2 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 22 วันที่ 8 -12 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จ
เนื้อหา โปรแกรมประมวลคำ (การพิมพ์เอกสารเบื้องต้น)
 • พื้นที่การทำงานของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • การสลับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • การพิมพ์ ตำแหน่งตัวกระพริบ
 • การเคาะวรรค และการขึ้นบรรทัดใหม่ โดยใช้ปุ่ม spacebar และปุ่ม enter
 • การลบตัวอักษร โดยใช้ปุ่ม back space และปุ่ม delete
 • การปรับขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร

จุดประสงค์

 1. นักเรียนสามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลือกพื้นที่การทำงานได้
 2. นักเรียนสามารถเปลี่ยนสถานะการพิมพ์ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษได้
 3. นักเรียนสามารถใช้ปุ่ม back space ปุ่ม delete รู้หน้าที่ของปุ่มคีย์บอร์ดนี้ได้
 4. นักเรียนสามารถปรับขนาดตัวอักษร เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้

กิจกรรม

 1. ครูอธิบายการเปิดแฟ้มเอกสารใหม่ และให้นักเรียนเปิดแฟ้มเอกสารใหม่
 2. ครูอธิบายถึงหน้าที่ปุ่ม back space , space bar, delete, enter บนคีย์บอร์ด ปฏิบัติให้นักเรียนทำตาม
 3. ครูสาธิตให้นักเรียนเปลี่ยนรูปแบบ ขนาดตัวอักษรให้นักเรียนปฏิบัติตาม

ขั้นสรุป

ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนชำนาญ แล้วจดหน้าที่ต่าง ๆ ของคีย์บอร์ดลงสมุด

การวัดผล ประเมินผล

ถาม ตอบ สังเกตการปฏิบัติงาน ตรวจผลงาน

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

บันทึกหลังการสอน ป.5/1

November 8, 2004 at 12:44 AM  
Anonymous Anonymous said...

บันทึกหลังสอน ชั้น ป.5/2
1.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนคีย์บอร์ดได้ถูกต้องแม่นยำ
2.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษรได้
3.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเปิดเอกสารใหม่ได้

November 9, 2004 at 6:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

บันทึกหลังสอน ชั้น ป.5/5
1.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนคีย์บอร์ดได้ถูกต้องแม่นยำ
2.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษรได้
3.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเปิดเอกสารใหม่ได้

November 9, 2004 at 6:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

บันทึกหลังสอน ชั้น ป.5/3
1.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนคีย์บอร์ดได้ถูกต้องแม่นยำ
2.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษรได้
3.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเปิดเอกสารใหม่ได้

November 9, 2004 at 6:59 PM  

Post a Comment

<< Home