Wednesday, November 03, 2004

บันทึกการสอนชั้น ป.5 สัปดาห์ที่ 21

บันทึกการสอนนี้ ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น ป.5
ชั้น ป.5/1 - ป.5/5 รวม 5 ห้อง ๆ ละ 2 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 1 -5 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จ
เนื้อหา โปรแกรมประมวลคำ
 • การเข้าใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
 • ลักษณะหน้าต่าง และหน้าที่ของแถบเครื่องมือ
สาระสำคัญ
โปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านเอกสารจะช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเอกสารสะดวกและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดประสงค์
จุดประสงค์ปลายทาง
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งรูปแบบการใช้งานเหมือนวินโดวส์ กล่าวคือเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถใช้ภาพที่โปรแกรมมีให้เป็นสัญรูป แถบ ปุ่ม กรอบ และรูปอื่น ๆ
จุดประสงค์นำทาง
 1. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
 2. นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
 3. นักเรียนบอกแถบเครื่องมือของหน้าต่างไมโครซอฟต์เวิร์ดและสามารถเปลี่ยนคำสั่งเมนูเป็นภาษาไทย/อังกฤษได้
 4. นักเรียนสามารถแสดงแถบเครื่องมือต่าง ๆ และยกเลิกการแสดงแถบเครื่องมือได้
 5. นักเรียนสามารถเรียกดูสัญรูป และบอกความหมายของสัญรูปได้
 6. นักเรียนสามารถออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้

กิจกรรม

ขั้นนำ

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวถึงลักษณะสำคัญ และประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดอย่างคร่าว ๆ
 2. ครูอธิบายวิธีการเปลี่ยนคำสั่งในแถบเมนู ให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 3. ครูอธิบายสัญรูปในการทำงาน และให้นักเรียนดูความหมายของสัญรูปพร้อมทั้งให้คำแนะนำ

ขั้นสอน

 1. ครูแนะนำวิธีการเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โดยให้นักเรียนทำตามขั้นตอน
 2. ครูอธิบายส่วนต่าง ๆ บนหน้าต่างของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด แนะนำวิธีแสดงแถบเครื่องมือ และอธิบายประเภทเครื่องมือ
 3. ครูอธิบายการใช้สัญรูปในการทำงาน และให้นักเรียนดูความหมายของสัญรูปพร้อมทั้งให้คำแนะนำ
 4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานเรื่องการทำงานในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด แล้วให้บันทึกข้อความที่สำคัญลงสมุด

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนช่วยกันรวบรวมข้อมูลจากการรายงาน ของทุกกลุ่ม แล้วสรุปความเข้าใจ ไว้ในสมุด

การวัดผลประเมินผล

สังเกต สอบถาม ดูการปฏิบัติงาน

6 Comments:

Blogger pikpon said...

บันทึกหลังการสอน ป5/1
1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
2. นักเรียนร้อยละ 98 สามารถบอกหน้าที่และใช้แถบเมนูคำสั่งได้ถูกต้อง
3. นักเรียนร้อยละ 100 บอกประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้

November 3, 2004 at 5:45 PM  
Blogger pikpon said...

บันทึกหลังการสอน ป5/3
1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
2. นักเรียนร้อยละ 98 สามารถบอกหน้าที่และใช้แถบเมนูคำสั่งได้ถูกต้อง
3. นักเรียนร้อยละ 100 บอกประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
4. นักเรียนที่ไม่สามารถบอกแถบเครื่องมือได้คือเลขที่ 25 และได้ให้เพื่อนสอนปรากฏว่าสามารถบอกแถบเครื่องมือได้ถูกต้อง และสามารถใช้ได้ถูกต้องแล้ว

November 3, 2004 at 5:56 PM  
Blogger pikpon said...

บันทึกหลังการสอน ป5/5
1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
2. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถบอกหน้าที่และใช้แถบเมนูคำสั่งได้ถูกต้อง
3. นักเรียนร้อยละ 100 บอกประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
ข้อสังเกต
นักเรียนห้องนี้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นส่วนใหญ่

November 3, 2004 at 5:59 PM  
Anonymous Anonymous said...

บันทึกหลังการสอน ป5/2
1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
2. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถบอกหน้าที่และใช้แถบเมนูคำสั่งได้ถูกต้อง
3. นักเรียนร้อยละ 100 บอกประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
ข้อสังเกต
น้กเรียนห้องนี้ส่วนมาก มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ดีมาก มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

November 3, 2004 at 6:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

ยินดีด้วยครับที่นำบันทึกการสอนขึ้นให้เจ้าตรวจได้สำเร็จ

February 5, 2005 at 3:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

เยี่ยมจริง ๆ

August 21, 2005 at 2:15 AM  

Post a Comment

<< Home